Zaproszenia

Uwaga: z powodu obostrzeń związanych z epidemią COVID-19 zaplanowane konferencje odbędą się w terminie późniejszym.

Katedra Filozofii, Wydział Humanistyczny,

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

zaprasza na II Międzynarodową Konferencję z cyklu

„Filozofować po polsku. Źródłowość języka – uniwersalizm zagadnień”

1112 V 2020 r.

Temat konferencji tegorocznej:

Czy język filozofii może być piękny?

Planowana konferencja jest czwartym spotkaniem naukowym z tego cyklu (dwa pierwsze miały charakter krajowy), które odbędzie się na UJD podobnie jak poprzednie, w maju. Tematem konferencji będzie analiza możliwości i komunikacyjnej potrzeby stosowania różnych teorii i kryteriów piękna do języka współczesnej filozofii. Problem jest wielowymiarowy, bogaty w historyczne wzorce i towarzyszące im dyskusje, filozofom przyznawano literackie nagrody Nobla. Jednak ceni się również piękno formy logicznej filozoficznej twórczości.

Zapraszamy osoby studiujące filozofię polską, a także polską literaturę, w której są obecne wątki filozoficzne. Prosimy o przygotowanie wystąpień w języku polskim, który będzie głównym językiem konferencji, lub w innych językach słowiańskich. Jest to novum, wprowadzone w cyklu przygotowywanych w UJD konferencji. Dopuszczalna jest także obecność prelegentów, którzy woleliby przygotować swoje wystąpienie w języku angielskim. 

Przedmiotem konferencji będzie filozofia polska, zarówno twórczość oryginalna, jak i przekłady na język polski z innych języków, nowożytnych oraz klasycznych. Pragniemy uwrażliwić szerszą społeczność na wyjątkową ważność translacji treści filozoficznych w spotkaniu międzykulturowym. Język stanowi właściwe tło dla przedstawienia trudności, związanych z przekazywaniem istotnych treści filozoficznych w spotkaniu różnych kultur. Język polski – podobnie, jak to miało miejsce w przypadku trzech poprzednich konferencji – zostanie tutaj potraktowany jako najdoskonalszy przejaw oraz wyróżnik polskiej kultury.

Jedną z funkcji filozofii jest służenie narodowej wspólnocie – zarówno przez zrozumiałe przyswajanie treści uniwersalnych, jak i wyrażanie w języku ojczystym tych treści, które z perspektywy partykularnego doświadczenia mogą zarazem wyrażać, opisywać, wyjaśniać i projektować polską tożsamość kulturową. Realizację tej funkcji umożliwia także piękno filozoficznego języka.

Walory literackie tekstu filozoficznego wpływają w istotny sposób na jego zrozumienie, współtworząc filozoficzne sensy. Piękno – o ile się przejawia – o tyle pełni rolę performatywną. Autorzy współczesnych tekstów filozoficznych także rozwijają – lub degradują – sztukę pisania. Można więc o nich mówić jako o nieudolnych wyrobnikach, sprawnych rzemieślnikach lub artystach.

*

Abstrakty o objętości ok. 1/2 strony prosimy kierować na adres: wsajdek@gmail.com do 11 IV 2020 r. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo oceny i selekcji abstraktów. Lista uczestników konferencji zostanie ogłoszona przed końcem kwietnia 2020 r. Uczestnicy konferencji winni wpłacić opłatę konferencyjną w wysokości 300 zł (bądź równowartość w euro). Prosimy o dokonanie wpłat do 11 V 2020 r. Dane do przelewu: BNP Paribas Bank Polska S.A, 23 1750 1035 0000 0000 1301 1378. Właściciel konta: Uniwersytet im. Jana Długosza, 42-200 Częstochowa, ul. Waszyngtona 4/8. Proszę podać swoje imię i nazwisko; tytuł wpłaty: konferencja „Filozofować po polsku 2020”. W uzasadnionych przypadkach będzie możliwe zwolnienie z opłaty. W ramach opłaty gwarantujemy jeden nocleg w hotelu uniwersyteckim, który znajduje się przy ul. Waszyngtona 4/8, dwa obiady, jedną kolację (11 V) i jedno śniadanie (12 V).

Więcej informacji o instytucji: 

www.ifsp.ujd.czest.plwww.filozofia.czest.plwww.philajd.wordpress.com

Komitet Organizacyjny:          

dr hab. Wiesława Sajdek, prof. UJD

dr hab. Ryszard Wiśniewski, prof. UJD

dr hab. Maciej Woźniczka, prof. UJD

Zaproszenie

Katedra Filozofii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. J. Długosza w Częstochowie

ma przyjemność zaprosić na konferencję pt.

Absurd versus oczywistość. Meandry antypodów poznania, myślenia i życia

która odbędzie się w dn. 24–25 września 2020 r. w Uniwersytecie im. Jana Długosza w Częstochowie.

Absurd i oczywistość są wszędzie. Towarzyszą usiłowaniom poznawczym. Napotykamy je we wszystkich formach myślenia. Są wtopione w naszą i cudzą egzystencję – indywidualną, społeczną i kulturową.

Poznanie. W zadaniach poznawczych absurd i oczywistość są dwoma rodzajami formalnych granic zamykających je od wewnątrz. Nie są przeciwieństwami sensu stricto, absurd może być oczywisty. Są antypodami myślenia. Zamykają sobą systemy wypowiedzi jak bieguny Ziemi jej powierzchnię. Absurd jest odwróconym odbiciem oczywistości. Działają tak samo: nakazują zatrzymać się poznaniu. Nie potrzeba zaglądać poza oczywistość, poza absurd nie wolno. Chyba że ma się rebeliancką odwagę ich przekraczania, by tworzyć paradygmaty z nowymi słupami granicznymi oczywistości i niedorzeczności.

Myślenie. Logiczna funkcja absurdu i oczywistości to jedna z ich funkcjonalnych twarzy. Zanurzone w dyskursach mają wiele obliczy, form i stopni. Napotykamy je w swoim i cudzym myśleniu: Ależ to oczywiste! Ależ to niedorzeczne, bezsensowne, paradoksalne! W tym bogatym uniwersum oczywiste i absurdalne dla jednych, już takie nie jest dla innych. W najsłabszym sensie niedorzeczne to niekonsekwentne, coś nie na miejscu (grecki absurd „a-topon”). Mocniejsze absurdy aktywizują myślenie. Wywołują konfuzje. Są jak niechciane sęki na ujednoliconych powierzchniach dyskursów. Coś trzeba z nimi zrobić. Stygmatyzować znaczkiem tabu, ominąć, bronić się przed nim inkrustacjami, umieszczając w ich miejsce coś gładkiego, jak robią to stolarze z sękatą deską. Można próbować je uparcie ignorować, oswajać pozorami. Można je też twórczo afirmować i wykorzystać ich płodność wyrazu do badań filozoficznych i artystycznej ekspresji. Długa jest lista filozofów i artystów, którzy żywili swą myśl „logiką absurdu” i zwodniczością oczywistości.

Życie. A może oczywistość i absurd są myślową reakcją na ich obecność w bycie: społecznym, egzystencjalnym, religijnym, metafizycznym. Pierwsze dają jasność, pewność, bezpieczeństwo. Drugie to mrok budzący bezradność i lęk. Szczególnie rodzina absurdów ustanawia najtrudniejsze węzły w systemach przekonań i postawach ludzi. W nich ucieleśnia się najgłębszy duchowy i obyczajowy poziom kultur. Dlatego oczywistości i absurdy są tak cennymi dla badaczy swego rodzaju kamieniami probierczymi różnic między kulturami i sposobami życia.

Każdego otocza plejada oczywistości i absurdów. Zastanów się, co masz o nich do powiedzenia.

*

Opłata konferencyjna wynosi 400 zł i obejmuje koszt jednego noclegu, posiłków oraz dofinansowanie druku publikacji pokonferencyjnej. Na wpłaty czekamy do 15.09.2020 r. Dane do przelewu: BNP Paribas Bank Polska S.A, 23 1750 1035 0000 0000 1301 1378. Właściciel konta: Uniwersytet im. J. Długosza, 42-200 Częstochowa, ul. Waszyngtona 4/8. Proszę podać swoje imię i nazwisko; tytuł wpłaty: konferencja „Absurd versus oczywistość”. Zgłoszenia i abstrakty o objętości ok. 1 strony (najprościej mailowo, organizatorzy zastrzegają sobie prawo oceny i selekcji abstraktów) prosimy kierować do 30.06.2020 r. na adres:

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

Katedra Filozofii

dr hab. Maciej Woźniczka, prof. UJD                                                                   Uniwersytet im. J. Długosza

Katedra Filozofii UJD w Częstochowie     

42-202 Częstochowa, ul. Armii Krajowej 36A

m.wozniczka@ujd.edu.pl                          

http://www.filozofia.czest.pl    http://www.ifsp.ajd.czest.pl    

http://filozofia.net.pl    https://philajd.wordpress.com